Friday, October 29, 2010

UPSR-PMR: Terapkan Pendidikan Holistik


Nota : Artikel ini adalah salinan memorandum yang diserahkan kepada Y.A.B Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berhubung cadangan pemansuhan Peperiksaan UPSR dan PMR. Memorandum yang merupakan catatan pendirian WADAH-ABIM-PKPIM ini telah diserahkan pada 21 September 2010

Terlepas dari soal setuju atau tidak, cetusan idea pemansuhan UPSR-PMR kami tanggapi sebagai isyarat positif bahawa pada tahap pembuat dasar telah ada kesediaan untuk melakukan rethinking, menilai dan memikirkan semula kerelevanan sistem pelajaran kita secara menyeluruh dan mendasar. Cadangan pemansuhan peperiksaan (UPSR-PMR) tentunya tidak hanya sekadar memansuh semata-mata untuk memansuh, tetapi dilatari kesedaran tentang wujudnya masalah, bukan hanya masalah-masalah yang berbangkit dari peperiksaan dan isu-isu yang terkait dengannya, tetapi masalah yang lebih fundamental dan mendasar.

Memang sistem pendidikan kita terkesan amat berorientasi peperiksaan, dan seterusnya (hampir) memutlakkan prestasi dalam peperiksaan sebagai satu-satunya ukuran kualiti dan penentu masa depan seseorang pelajar. Orientasi dan persepsi sedemikian jelas membawa pelbagai implikasi negatif terhadap misi dan esensi pendidikan sebagai proses pembinaan insan secara utuh, bersepadu dan seimbang. Justeru, antara implikasi yang sangat memprihatinkan termasuklah:

 • Misi besar pendidikan telah direduksi menjadi sekadar suatu siri peperiksaan yang mendera dan menegangkan. Di situlah tercurah dan terperahnya seluruh kekuatan pendidikan sehingga mengabaikan dimensi-dimensi penting kependidikan lainnya. Dalam konteks realiti seperti itu memang ada kebenarannya apabila dikatakan bahawa sistem kita lebih banyak menguji daripada mendidik (more testing than educating).
 • Akibat tumpuan semata-mata pada pencapaian prestasi dalam peperiksaan, maka lahirlah generasi yang berprestasi (akademik) cemerlang, tetapi gagal menjadi manusia berakhlak dan berwatak mulia.
 • Demikian jadinya kepada mereka yang dianggap "berjaya", betapa pula nasib mereka yang menjadi "korban" peperiksaan? Tidak sedikit jumlah anak bangsa yang dihukum sabagai "gagal" dalam usia yang sedemikian muda. Keputusan peperiksaan dianggap keputusan nasib hidup mereka. Demikianlah, persekolahan kita telah melahirkan generasi yang mengalami kekosongan erti hidup, pesimis dan tidak percaya diri. Keleluasaan gejala penyakit sosial ketika ini mungkin salah satu jelmaannya.
 • Dalam orientasi yang terlalu menumpu dan mementingkan prestasi dalam peperiksaan anak didik dibebani harapan yang seringkali tidak tertanggung, dan dipaksa bersaing meskipun tidak mampu. Akibatnya persekolahan kita telah mencipta generasi yang mengalami ketegangan (stress) dan sentiasa berasa terancam (rasa tidak selamat kerana sentiasa disaingi).
 • Sistem yang menjadikan keputusan peperiksaan sebagai ukuran mutlak, sesungguhnya hanya menghargai hasil terakhir suatu proses pendidikan yang panjang. Yang berharga hanya jumlah A yang terkumpul pada peperiksaan akhir, sedang susah payah guru mengasuh dan mengasah dari hari ke hari seolah-olah tidak ada harganya.
 • Menjadikan prestasi dalam peperiksaan sebagai penentu persaingan merebut peluang pekerjaan, selalu memacu persaingan mencapai prestasi tanpa memperhitungkan cara, etika dan aturannya. Akibatnya peperiksaan, di mana-mana, selalu diwarnai penipuan, manipulasi dan pelbagai kecurangan lainnya.
 • Mereka yang kalah dalam persaingan, atau yang tidak mampu bersaing, tetapi terus-menerus dipaksa bersaing rata-rata merasakan persekolahan suatu penderaan. Mereka selalu merasa didiskriminasikan dan tidak dihargai. Mereka tidak senang ke sekolah, kerana sekolah memang tidak menyenangkan.


Hakikat tersebut tidak menafikan perlunya peperiksaan pada tahap-tahap tertentu sebagai salah satu cara penilaian dalam proses pendidikan. Yang dipermasalahkan adalah kadar pemberatannya sehingga menjadi terlalu berorientasi peperiksaan, dan terlalu dimutlakkan sebagai ukuran kemampuan, walhal peperiksaan mempunyai pelbagai keterbatasan di samping selalu mengandungi unsur kemujuran.

Kerana itu kertas ini tidak bermaksud menolak peperiksaan, tetapi menyarankan peninjauan semula dan mengemukakan modifikasi-modifikasi seperlunya dengan semangat korektif-reformatif pembaikan sistem pendidikan secara menyeluruh, sesuai dengan keperluan kita sebagai insan, umat dan bangsa.

Tanpa ragu, kami menyimpulkan bahawa sistem pendidikan kita harus dibebaskan dari dominasi orientasi peperiksaan yang keterlaluan. Untuk itu kekerapannya harus dikurangi, di samping peranannya sebagai ukuran kejayaan proses pendidikan harus diimbangi dengan penilaian dimensi-dimensi kependidikan lainnya rohani, jasmani, intelek dan emosi. Perlu dicatat bahawa peperiksaan tidak dapat mengukur seluruh aspek yang terliput dalam proses pendidikan. Secara pedagogis, peperiksaan mempunyai keterbatasaan yang sangat jelas. Ia hanya mencakup aspek kognitif, tidak mencakup aspek psikomotorik, dan tidak juga aspek afektif.

Selain itu peperiksaan juga hanya dapat mengukur kompetensi pelajar dalam subjek-subjek tertentu yang diambil, dan ini jelas mereduksi kompetensi pelajar , mengabaikan kompentensinya dalam bidang-bidang lain yang tidak termasuk dalam subjek-subjek peperiksaan.

Untuk menjadikan peperiksaan sebagai kayu ukur yang dapat dipercaya, ia tidak harus bersifat sekadar bubble test yang dangkal dan tidak substantif. Bentuk dan pola soalan peperiksaan harus dianjak ke arah soalan yang bersifat high order thinking questions, soalan yang mencabar pemikiran, menguji kemampuan berfikir, dan merangsang pemikiran analitikal, kreatif dan kritis. Anjakan ini bererti bahawa soalan peperiksaan tidak lagi bersifat menguji hafalan dan ingatan semata-mata, di samping ia juga tidak dapat diteka-teka atau diramal-ramal berdasarkan soalan-soalan peperiksaan yang lalu. Untuk melakukan anjakan ini, corak pengajaran dan pembelajaran perlu diorientasikan semula sesuai dengan pola dan format soalan yang sedemikian.

Orientasi peperiksaan memang memerlukan modifikasi untuk menjadikannya lebih bererti, tetapi ia tetap tidak boleh dimutlakkan sebagai satu-satunya ukuran yang sah dan muktamad. Kerana itu modifikasi peperiksaan harus beriringan dengan sejumlah modifikasi lain yang melibatkan kandungan dan orientasi kurikulum keseluruhannya. Dalam kaitan ini pencapaian matlamat pendidikan sebagai humanizing process harus dinilai semula. Untuk mempastikan tercapainya objektif pengutuhan manusia, subjek-subjek yang dapat memanusiakan manusia harus diberikan penekanan semula. Tanpa menafikan kepentingan sains dan matematik, obsesi yang berlebihan terhadap subjek-subjek tersebut ternyata telah mengakibatkan peminggiran dan peremehan terhadap bidang-bidang lain yang sarat dan padat dengan nilai-nilai murni kemanusiaan seperti pendidikan Islam, sejarah dan kesusasteraan. Penyelesaian kepada persoalan ini bukan dengan mengunggulkan yang satu dan memperlekeh yang lain, tetapi dengan pendekatan integratif penyepaduan disiplin-disiplin tersebut dan perapatan jurang antara sains dengan disiplin-disiplin yang dikategorikan sebagai subjek-subjek arts itu.

Sesuai dengan tuntutan zaman kini sebagai zaman kreasi dan inovasi, sistem pendidikan kita (termasuk orientasi peperiksaannya) harus memberikan penekanan pada usaha pengembangan daya kreatif-inovatif anak didik. Tanpa menafikan bidang sains juga dapat merangsang daya kreatif, tetapi dasar meremehkan bidang ilmu kemanusiaan yang sangat kaya dengan unsur kreativiti adalah suatu kesilapan fatal. Dalam kaitan ini perlu dicatat bahawa kreativiti adalah faktor penting daya maju bangsa, khususnya dalam bidang ekonomi. Kerana itu negara-negara maju umumnya sangat prihatin terhadap gejala kemorosotan daya kreativiti anak bangsa. Dan apabila gejala ini timbul, yang pertama dilihat adalah sistem persekolahannya. Apakah sekolah mampu menjadi lahan yang subur bagi kegiatan-kegiatan kreatif-inovatif?

Di samping banyak mencipta kejayaan di pelbagai bidang, harus pula diakui bahawa sistem persekolahan kita dari satu sisi dapat dinilai kurang berhasil membina generasi yang kuat dan berdikari. Yang terhasil rata-rata adalah generasi yang lemah, generasi yang meminta-minta, generasi yang mengharap belas kasihan agar diberikan pekerjaan. Pendidikan yang komited terhadap misi pemberdayaan (empowerment) seharusnya mampu melahirkan generasi yang berkompetensi tinggi. Untuk itu kita memerlukan sistem persekolahan yang berorientasi pengupayaan pelajar mencipta pekerjaan, bukan menunggu peluang pekerjaan.

Tidak semua subjek dapat dinilai prestasinya melalui peperiksaan formal oleh sebuah lembaga rasmi. Harus diakui hakikat bahawa tidak siapa pun yang tahu tentang kemampuan seorang pelajar lebih daripada gurunya yang saban hari mendampinginya. Kerana itu ruang penilaian guru (sekolah) perlu diperluas dan diberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Dalam kaitan inilah relevannya sistem Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) dipertimbangkan. Amalan pengijazahan oleh guru dalam sistem pengajian (Islam) tradisional sebenarnya sangat beralasan.

Bagaimanapun untuk melaksanakan kaedah penilaian ini diperlukan tingkat kejujuran dan integriti moral yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan pula suatu program intensif latihan pembinaan integriti keguruan. Dengan demikian segala penilaian dan pentaksiran akan dapat dilaksanakan berlandaskan nilai amanah dan ketaqwaan yang setinggi-tingginya.

Untuk membina generasi yang religious, berwatak dan berakhlak mulia, pendidikan Islam memainkan peranan yang sangat menentukan. Kerana itu ia harus ditempatkan sebagai subjek istimewa, bukan sekadar subjek pengetahuan, tetapi sebagai disiplin penghayatan. Sesuai dengan posisi dan fungsinya yang sedemikian, ia memerlukan cara penilaian tersendiri. Tidak cukup dinilai dari segi kefahamannya, tetapi juga dari segi internalisasi dan penghayatannya.

Selama ini sistem peperiksaan kita telah melahirkan golongan yang dianggap berprestasi akademik. Bagaimanapun yang lebih penting dan lebih bererti daripada prestasi ialah semangat cintakan ilmu. Tetapi isu inilah pula yang masih menjadi tanda tanya besar. Untuk menepati makna pendidikan sebagai proses sosialisasi dan internalisasi nilai, sistem pendidikan kita harus lebih memberikan penekanan pada usaha pemartabatan nilai ilmu, pembinaan sikap menyintai ilmu, dan membangkitkan semangat ingin tahu (intellectual curiousity).

Pemansuhan jenis-jenis peperiksaan tertentu dalam sistem pendidikan kita memang ada justifikasinya. Bagaimanapun ada kemungkinan langkah tersebut disalaherti dan disalahgunakan untuk mengurangi komitmen sekolah terhadap tanggungjawab pencapaian prestasi akademik. Pemansuhan dalam konteks ini bukan tanpa alternatif. Sistem pentaksiran alternatif PBS itulah yang harus dilaksanakan sejaya-jayanya, tanpa mengurangi komitmen terhadap kecemerlangan akademik. Semangat tersirat di sebalik langkah tersebut ialah untuk kembali ke falsafah pendidikan bersepadu dan seimbang dengan matlamat membina insan seutuhnya sebagaimana yang diungkapkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Keunggulan sistem pendidikan tidak hanya pada tahap dasar dan falsafahnya, tetapi juga harus cukup berkesan dari segi operasi dan pelaksanaannya di semua peringkat. Dalam kaitan ini peranan sekolah sebagai "hujung tombak" sistem pendidikan negara dalam erti sebagai institusi akar rumput yang sentuhannya sampai dan langsung kepada sasaran terakhir (anak didik) harus mencapai tahap kompetensi yang memungkinkannya melaksanakan misi kependidikan holistik, menyeluruh, seimbang dan sekaligus bersepadu.

Pendirian Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR-PMR

Mengambil kira perkara-perkara di atas, kami berpendapat bahawa UPSR perlu diteruskan, sementara PMR boleh dimansuhkan dengan catatan-catatan berikut:

 1. Pengekalan UPSR atas rasional kepentingan fungsinya sebagai penilaian penamat bagi persekolahan peringkat rendah.
 2. Peperiksaan UPSR tidak seharusnya digunakan sebagai sorting machine untuk pemilihan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Menggunakan peperiksaan sebagai asas pemilihan akan menjadikannya tumpuan seluruh kekuatan kependidikan sehingga mengabaikan dimensi-dimensi pendidikan lainnya. Untuk tujuan pemilihan ke SBP harus diwujudkan mekanisme alternatif dengan mengambil kira penilaian-penilain selain prestasi akademik.
 3. UPSR harus berorientasi penilaian diagnostic dalam erti mengenalpasti titik-titik kelemahan untuk seterusnya dicari jalan mengatasinya.
 4. Murid-murid yang gagal menguasai 3M/LINUS harus "ditahan" di tahap satu selama setahun untuk tujuan korektif dan pemulihan.
 5. Pemansuhan PMR pula didasarkan pada rasional bahawa penilaian persekolahan pada tahap menengah sudah memadai dengan peperiksaan SPM.
 6. Dengan pemansuhan PMR harus diwujudkan pula mekanisme alternatif untuk tujuan penjurusan dengan penekanan pada potensi dan keupayaan (aptitude test).
 7. Pemansuhan PMR memerlukan cara penilaian alternatif yang dalam hal ini Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) dirasakan paling sesuai. Untuk memastikan keberkesanannya PBS perlu dilaksanakan dengan prosedur yang kemas berpandukan set aturan yang terperinci dan baku. Oleh kerana PBS akan banyak melibatkan peranan guru, maka perlu dipastikan mereka (guru-guru) mencapai tahap profesionalisme dan integriti yang setinggi-tingginya. Dengan demikian penilaian mereka akan diterima umum sebagai penilaian yang berkredibiliti, berautoriti dan tidak dipertikai.


Cadangan

Menyedari hakikat masalah-masalah fundamental yang tersirat di sebalik persoalan UPSR-PMR, kami ingin mengemukakan cadangan-cadangan umum seperti berikut:

 1. Untuk mempastikan pendidikan tidak akan kehilangan esensi hakikinya sebagai proses pengutuhan manusia dan proses sosialisasi nilai Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu difungsikan sepenuhnya sebagai landasan penggubalan kurikulum, proses pengajaran dan pembelajaran, dan seluruh kegiatan persekolahan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu dimartabatkan semula dan dihayati secara yang lebih bererti dalam penggubalan kurikulum dan proses pengajaran dengan menekankan dimensi-dimensi penerapan nilai-nilai murni, pengembangan potensi, kesepaduan, keseimbangan dan keharmonian.
 2. Untuk mengembalikan pendidikan kepada esensi, fungsi dan misi hakikinya, istilah pendidikan harus digunakan semula menggantikan istilah pelajaran yang dipakai sekarang. Sesungguhnya istilah pendidikan jelas lebih kental, lebih padat, dan lebih tepat dari segi erti, isi dan substancenya.
 3. Pendidikan sebagai proses pembinaan generasi memang memerlukan masa yang panjang, tidak boleh diringkas-ringkas atau disingkat-singkatkan. Kenyataannya hari ini "tidak cukup masa" selalu dijadikan alasan untuk menjelaskan pelbagai kelemahan dan ketidakberkesanan dalam pengajaran dan aspek-aspek pendidikan lainnya. Besar kemungkinan alasan tersebut benar. Untuk mengatasinya kami sarankan agar kementerian mempertimbangkan semula idea persekolahan satu sesi yang pada suatu ketika dahulu pernah dibincangkan. Persekolahan satu sesi akan membolehkan penambahan masa untuk pengajaran dan pembelajaran, proses pengukuhan dan interaksi guru-murid.
 4. Untuk meningkatkan keberkesanan pendidikan keseluruhannya, telah sampai masanya kementerian mempertimbangkan secara serius pelaksanaan sistem semester dan seterusnya pemakaian sistem penilaian CGPA dalam sistem persekolahan negara.
 5. Untuk menambah keberkesanan juga langkah segera perlu diambil untuk memperbaiki kadar nisbah guru-murid. Jumlah murid yang terlalu ramai di bawah seorang guru seperti yang berlaku ketika ini mengakibatkan kegagalan memberikan perhatian yang secukupnya kepada murid-murid, dan seterusnya ini membawa pelbagai masalah yang sukar diatasi.
 6. Tujuan pemansuhan peperiksaan tertentu untuk mengurangi orientasi peperiksaan tidak akan tercapai sepenuhnya jika sistem pengkelasan (grading) sekolah-sekolah yang diamalkan ketika ini tidak dirubah. Pengkelasan sekolah berasaskan prestasi akademik/SKPM akan menjadikan orientasi peperiksaan terus menguat.
 7. Antara yang sangat memprihatinkan ketika ini ialah tahap penguasaan tulisan jawi dalam sistem persekolahan kita. Kelemahan penguasaan tulisan jawi akan mengakibatkan pendangkalan agama, di samping kehilangan khazanah persuratan warisan, ilmu dan wisdom kepujanggaan bangsa yang bertulisan jawi. Kerana itu kami menyarankan agar di samping meneruskan pengajaran jawi dalam subjek bahasa Melayu, tulisan jawi juga hendaklah digunakan seluas mungkin dalam pengajaran dan pembelajaran subjek pendidikan Islam. Pengajaran agama Islam menerusi tulisan rumi dikhuatiri akan mengakibatkan pendangkalan dan penyimpangan. Yang jelas ia adalah suatu keganjilan yang sangat menyolok.
 8. Agama seharusnya dilihat sebagai sumber kekuatan dan faktor kunci survival umat. oleh itu pendidikan keagamaan harus menekankan keberkesanannya dari segi pemberdayaan dan impak transformatifnya terhadap murid. Sesuai dengan tuntutan zaman the age of wisdom pendidikan Islam harus mengakar pada falsafah dan prinsip pendidikan berhikmah sebagaimana yang terumus dalam pesan-pesan kependidikan Luqman al-Hakim.
 9. Untuk penambahbaikan sistem pendidkan arus perdana mungkin ada kebijaksanaannya pihak kementerian melihat pelbagai eksperimen pendidikan alternatif yang dilaksanakan oleh badan-badan NGO, termasuk sistem persekolahan ABIM yang berasaskan agama, menggunakan pendekatan bersepadu dan mengamalkan sistem persekolahan satu sesi. Berdasarkan sambutan hangat masyarakat mungkin ada kekuatan-kekuatan tertentu pada persekolahan alternatif tersebut yang dapat dipelajari dan dimanfaatkan.


Kenyataan bersama;
Dato' Dr Siddiq Fadzil (Presiden, Wadah Pencerdasan Umat Malaysia)
Muhamad Razak Idris (Presiden, Angkatan Belia Islam Malaysia)
Muhamad Faisal Abdul Aziz (Presiden, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia)

Monday, October 25, 2010

"'Pembangunan Belia Islam Sedunia-PKPIM&WAMY''


Berikut merupakan artikel penulis yang telah mengikuti Mesyuarat Agung WAMY di Indonesia pada 2-4 Oktober 2010 di Jakarta, Indonesia.

Dunia hari ini telah mengiktiraf bahawa dalam sesebuah Negara yang maju dan bertamadun, generasi muda merupakan barisan pelapis yang mempunyai peranan dan tanggungjawab yang besar. Golongan ini juga mempunyai potensi besar dalam mempengaruhi trend mahupun sikap masyarakat dalam sesebuah negara. Jika generasi muda yang dilahirkan adalah lesu, mandum dan tidak bermaya, maka mundurlah bangsanya. Tambahan pula dengan segala bentuk kemungkaran dan keruntuhan moral yang menyelaputi diri mereka, nescaya akan lahirlah generasi yang disebut oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah al-Nisa: ayat 9: “Dan mereka seharusnya takut kepada Allah, andainya meninggalkan di belakang mereka zuriat (generasi) yang lemah”.

Fenomena ini juga telah diingatkan oleh seorang ilmuwan, Muhammad Iqbal bahawa sekiranya kita mahu melihat masa depan sesebuah Negara, maka kayu ukurnya adalah dinilai berdasarkan kepada kekuatan atau kelemahan generasi muda pada hari ini.

Situasi hari ini telah memungkinkan roh golongan muda telah dicabar dan tercabar dengan pelbagai halangan dan tipu daya hasil daripada budaya yang berbentuk permisif penuh berserakan. Berlakunya cultural schizophrenia yang menurut seorang sarjana, Daryush Shayegan, merupakan keadaan mental distortion yang boleh memusnahkan sesuatu tamadun. Suasana ini berlaku ketika mana masyarakat kehilangan paradigmanya dan keliru antara Barat dan moden. Moden yang diambil daripada acuan Barat.

Dalam menongkah arus pemodenan dan kesejagatan budaya, generasi muda merupakan golongan yang berada dalam keadaan kritikal kerana mereka dalam proses membina pemikiran, imej, dan personaliti. Ketika inilah juga anak-anak muda telah disogokan dengan pelbagai budaya dan pemikiran yang semakin hebat dalam mencorak gaya hidup mereka. Budaya popular (mass culture) yang kini seolah-olah menjadi budaya massa (mass culture) turut mempengaruhi gaya hidup dan pemikiran generasi muda Islam.

Budaya yang mementingkan gaya dan imej daripada nilai dan makna secara tidak disedari semakin diterima umum oleh masyarakat yang permisif. Keadaan ini berlaku akibat daripada wabak ketidakpekaan terhadap nilai hidup yang semakin meruncing. Kesannya, mereka tidak lagi dapat membezakan antara populariti dan substance, antara imej dan nilai, antara palsu dan yang benar

Satu lagi fenomena global yang membimbangkan ialah kelunturan semangat kesukarelaan (volunteerism). Oleh kerana serangan ganas materialisme yang begitu kuat mencengkam, lantas gerakan sosial semakin kurang mendapat tempat. Hal ini terbukti apabila sesuatu perkara yang dibuat jika tidak dibalas dengan reward tertentu seperti wang elaun, t-shirt, topi dan sebagainya maka kuranglah sambutan kepada aktiviti sukarela ini. Senario berbahaya ini sekiranya tidak dikawal akan menyebabkan hilangnya idealisme perjuangan dalam kalangan generasi muda.

Justeru, telah banyak program dan aktiviti yang telah dijalankan oleh pelbagai pihak demi memastikan kelangsungan golongan ini dalam mencapai satu tahap keupayaan sosial, moral, emosi, fizikal dan kognitif yang baik. Dalam erti kata yang lain, golongan muda perlu mempunyai ciri dan nilai baru dalam usaha untuk memantapkan jatidiri, mempunyai jiwa yang kental dan berwawasan. Sekiranya generasi muda yang dilahirkan mempunyai kualiti diri yang cemerlang, cerdas dan berkeperibadian mulia, maka bangsanya akan menempa kemajuan dan kemakmuran. Hal ini bukanlah merupakan andaian kosong lantas ianya telah terbukti berdasarkan sejarah Islam yang telah melahirkan sekumpulan pemuda pemudi yang berjiwa besar dan mempunyai keimanan yang mantap dalam memainkan peranan penting dalam membina kegemilangan umat.

Jika diimbas kembali kegemilangan sejarah Islam yang telah membuktikan keberanian Sayyidina Ali Ibn Abi Talib, kesetiaan Sayyidina Abu Bakar dan juga kepintaran srikandi Sayyidatina Asma’ binti Abu Bakar dalam menjayakan misi hijrah Rasullulah S.A.W ke Madinah. Peristiwa penting ini telah menaikkan semangat dan iltizam yang cukup tinggi dalam memberi penumpuan kepada usaha-usaha membina keperibadiaan generasi muda agar mereka mampu bangkit mencipta suatu kegemilanagan terbaru suatu masa nanti.

Berbekalkan semangat inilah, keupayaan untuk melakukan islah dan pembaikan dalam masyarakat harus dimulakan dalam konteks individu terlebih dahulu sebelum ianya dapat dikembang kepada masyarakat. Justeru, generasi muda harus ditanam dengan elemen-elemen murni ta’dib yang akan membangunkan potensi minda, jiwa dan jasmani secara menyeluruh dan holistik. Ciri-ciri inilah yang merupakan benteng dan kekuatan generasi muda dalam menghadapi cabaran semasa.

Usaha pembaikan dan pembaharuan kearah yang lebih baik ini tidak hanya cukup dan memberi impak dan kesan yang besar sekiranya ianya hanya digerakkan berdasarkan kepada kekuatan individu atau kelompok kecil dan tidak disokong oleh kelompok masyarakat terbesar. Justeru, usaha murni ini perlu dikongsi bersama melalui penglibatan individu-individu Muslim dalam elemen masyarakat sivil seperti pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan mahupun organisasi dan persatuan khususnya melibatkan generasi muda bagi memastikan proses mobilasi dan gerak kerja dapat dilaksanakan dengan terancang dan membuahkan hasil yang baik.

Barangkali inilah antara gagasan awal yang berkembang sekitar tahun 1970-an yang telah memungkinkan kewujudan Himpunan Belia Islam Sedunia (World Assembly of Muslim Youth-WAMY) pada tahun 1972. WAMY merupakan sebuah organisasi besar yang menghimpunkan pemuda-pemuda Islam sedunia dalam merangka strategi aktiviti mahupun program dalam kerangka global yang lebih besar.

Kewujudan WAMY yang berpusat di Arab Saudi juga dilihat sebagai platform terbaik bagi generasi muda memaksimumkan peranan mereka dalam pembangunan yang tidak dilihat hanya terangkum dalam konteks wilayah kenegaraan tetapi lebih bersifat alamiyah dan faktor kemanusiaan dan dimensi keIslaman menjadi teras kepada gerak kerja WAMY yang berisfat komprehensif dan seimbang. Pada masa yang sama, ianya juga merupakan medan terbaik bagi generasi muda untuk mengasah bakat kepimpinan dan juga menambah jaringan dalam peringkat antarabangsa.

WAMY memfokuskan kepada aktiviti pembangunan belia yang meliputi aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan juga pembentukan peribadi unggul bagi memastikan generasi ini berupaya dalam menyambung legasi kepimpinan mendatang. Pada masa kini, WAMY dianggotai oleh 500 persatuan belia diseluruh dunia dan program-program yang dijalankan juga bersesuaian dengan kehendak dan keadaan tempatan Negara-negara ahli.

                  Bersama Secretary General WAMY, Dr Syeikh Saleh Sulaiman Al-Wohaibi

WAMY mengadakan mesyuarat agungnya setiap empat tahun sekali. Pada 2 Oktober hingga 4 Oktober lalu, WAMY telah mengadakan Persidangan Antarabangsa kali ke 11 yang bertemakan ‘Belia dan Tanggungjawab Sosial’ bersempena mesyuarat agungnya di Jakarta, Indonesia. Pada mesyuarat ini, ia menerima banyak laporan berkenaan program pembanguan belia, perkembangan dakwah dan kebajikan masyarakat Islam di segenap peringkat negara masing-masing.

Sesungguhnya, masih banyak usaha yang perlu dijayakan bagi membangun dan menggembleng potensi belia sedunia ini terutama di dalam membantu kelompok masyarakat Islam minoriti seperti di Myanmar, Filipina, Kemboja dan Thailand.

Keterlibatan golongan belia Malaysia dalam arena antarabangsa juga boleh menjadi sandaran dan model ikutan oleh golongan belia Negara-negara membangun lain. Ini kerana, Malaysia dilihat sebagai sebuah Negara yang maju, progresif dan program-program pembangunan belia di Malaysia dilihat berjaya dalam melahirkan bakal pelapis kepimpinan Negara. Pada masa sama, negara kita berada di dalam keadaan yang stabil dari sudut ekonomi dan politik.

Malah kegiatan dan program pembangunan belia mendapat dokongan dan kerjasama yang erat daripada pihak kerajaan melalui keutamaan dalam dasar pembinaan modal insan dan konsep smart-partnership antara golongan belia dan pemerintah. Keadaan ini berbeza sekiranya dibandingkan dengan beberapa negara di mana golongan ini tidak diberi keutamaan oleh pihak yang bertanggungjwab dan tiada dasar dan polisi yang jelas dalam aspek pembangunan belia.

Cabaran dunia pada masa akan datang menuntut pembabitan aktif golongan muda atau belia. Ini penting bagi memastikan kesinambungan usaha murni dapat dijayakan secara berterusan. Dalam hubungan ini, WAMY adalah antara wadah terbaik untuk golongan belia bergerak aktif menyumbang di dalam perkembangan dakwah dan pembangunan belia.

Bagi tujuan itu, WAMY perlu lebih agresif membangunkan program yang boleh mendekatkan golongan ini kepada pergerakannya. Ianya memerlukan strategi dan pendekatan yang unik. Pendekatan yang menonjolkan ciri kepimpinan, pengahupayaan, keamanan dan kesederhanaan adalah asas kepada kepimpinan masa depan.

Untuk itu, program pembangunan belia memerlukan proses beransur-ansur namun pada masa sama, strategik dan berkualiti. Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) merupakan salah satu daripada ahli gabungan WAMY yang mewakili pertubuhan belia di Malaysia. Sebagai badan mewakili kelompok belia, PKPIM berasa bertuah kerana dapat menyumbang secara langsung di dalam memperkukuhkan peranan WAMY di dalam pembangunan belia sedunia.

Disediakan oleh:
AHMAD FAHMI BIN MOHD SAMSUDIN
NAIB PRESIDEN ANTARABANGSA PKPIM

Friday, October 15, 2010

Kashmir Black Day (27th October 2010)

The Presidents
of

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

&

Global Peace Mission (GPM) MalaysiaCordially invitesto


KASHMIR BLACK DAY

on

Wednesday, 27th October, 2010

at

Kelab Darul Ehsan

Taman Tun Abdul Razak, Jalan Kerja Air Lama

Ampang, Selangor 68000Tentative Program


2.40 - 2.55 pm


Arrival of guests

3.00 pm


Welcoming remarks

3.00 pm


Recitation of Qur’an

3.10 pm


Opening Speech by Mr. Muhammad Razak Idris, President of ABIM

3.15 pm


DVD Presentation on Kashmir

3:20 pm


Speeches by Guest Speakers

4:25 pm


Question & Answer Session

4.40 pm


Conclusion & Vote of Thanks by CEO, Global Peace Mission and Presentation of Gifts to Speakers

5.00 pm


RefreshmentsP.s.: To IIUM students, transportation will be provided if we are able to get 20-40 students, So please get your friends to tag along. Send their personal details to this email or 013-2388408. TQ!